8.1 ℃

Valmis Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti keskkonnamõju hindamise aruanne

22.11.2013

Teatame, et on valminud Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne.

Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti eesmärk on tõhustada lennujaama keskkonnasäästlikku ja efektiivset käitamist, tõsta lennuohutust ning läbi lennujaama keskkonnaseisundi parendamise leevendada lennujaama infrastruktuuri ebasoodsat mõju keskkonnale. Eesmärgi saavutamiseks on kavas rajada lennujaama lennuliiklusala ida- ja lõunasuunale sellised keskkonnakaitselised infrastruktuuri süsteemid ja rajatised, mis tõstavad oluliselt Tallinna lennujaama käitamise ohutust ning keskkonnasäästlikkust. Koostatav arendusprojekt näeb ette järgmisi tegevusi:

  • uue keskkonnanõuetele vastava õhusõidukite jäätõrje ala rajamine lennujaama idaossa;
  • spetsiaalsete keskkonnanõuetele vastavate lumesulamisplatside ning lumesulamisvete ärajuhtimissüsteemide rajamine;
  • müra- ja keskkonnanõuetele vastava mootorite testimise ala rajamine;
  • lennujaama ida- ja lõunaaladele keskkonnasäästliku sadevete ning jäätõrje vedelike ärajuhtimise süsteemi rajamine;
  • lennuraja ja ruleerimisteede navigatsioonituledesüsteemi rekonstrueerimine kõrgema kategooria navigatsioonisüsteemi (CAT II) rakendamiseks. Tuledesüsteemi rekonstrueerimisel minnakse üle energia- ja keskkonnasäästlikule LED tulede lahendusele;
  • lennuraja nihutamine ja ruleerimistee pikendamine nihutatud lennuraja uue läveni võimaldamaks lennuoperatsioonide (õhkutõusmine ja maandumine) suunamist kaugemale Ülemiste järve piirist ning tõstmaks laskuvate lennukite kõrgust Tallinna linna ja Ülemiste järve kohal;
  • ruleerimistee pikendamine, mis tagab õhusõidukite ligipääsu jäätõrje alale ning täiendava ruleerimistee rajamine lõunapool, mis tagab õhusõidukite juurdepääsu mootorite testimise alale alternatiiv 2 korral;
  • täiendavate seisuplatside ehitamine, mis leevendab lennukite seisuplatside puudusest lennuoperatsioonide kasvule tulenevaid piiranguid;
  • lõiguti uute juurdepääsu- ja hooldeteede ehitamine ja perimeetriaia rajamine (osaliselt keskkonnarajatistest tulenevalt);
  • rajahooldustehnikale manööverdus-ooteala ehitamine lennujaama idaossa.

Arendusprojekt viiakse ellu etappide kaupa. Ehitustöid on plaanis teostada ajavahemikus 2015-2017.

KMH läbiviimise eesmärk on anda otsustajale teavet kavandatava tegevuse elluviimisega tõenäoliselt kaasneda võivate oluliste negatiivsete keskkonnamõjude ning nende leevendus­meetmete kohta, mida tuleb arvestada tehnilise eelprojekti koostamisel ja ehitusloa andmisel.

KMH läbiviimisel lähtuti olemasolevatest andmetest ning tehnilise eelprojekti koostamise käigus läbiviidud uuringute (keskkonnaseire) tulemustest. KMH on läbi viidud kogu kavandatavat arenduse mahtu arvestades.

KMH lähteülesande (programmi) on Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon heakskiitnud 19.06.2013. KMH aruanne on dokument, mis annab ülevaate hindamistulemustest.

KMH mõistes on otsustajateks Tallinna Keskkonnaamet (aadress Harju tn 13, 10130 Tallinn, kontaktisik juhtivspetsialist Ülle Luiks, tel 6404 767, e-post [email protected]) ja Rae Vallavalitsus (aadress Aruküla tee 9, Jüri, 75301 Harjumaa; kontaktisik keskkonnaspetsialist Birgit Parmas, tel 6056 745, e-post [email protected]).

Projekti arendaja on AS Tallinna Lennujaam (aadress Lennujaama tee 12, 11101 Tallinn, kontaktisik projektide koordinaator Annika Sõrmus, e-post: annika.sormus [ät] tll.aero, tel 6058 916, koduleht:www.tallinn-airport.ee).

Projekti koostab ja KMHd viib läbi Ramboll Eesti AS (aadress Laki 34, 12915 Tallinn), kontaktisik projektijuht Andres Brakmann, e-post: [email protected], tel 6988 356; KMH osas juhtivkonsultant Hendrik Puhkim, tel 6988 352, e-post: [email protected].

KMH aruande avalik väljapanek toimub 23.11-14.12.2013. Avaliku väljapaneku ajal on võimalik aruandega tutvuda:

– AS-is Tallinna Lennujaam (vt kontakte eespool) ja kodulehel

– Tallinna Keskkonnaametis (vt kontakte eespool) ja kodulehel www.tallinn.ee/est/Tallinna-lennujaama-lennuliiklusala-arendusprojekt

– Rae Vallavalitsuses (vt kontakte eespool) ja kodulehel http://rae.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated

– Ramboll Eesti AS-i kodulehel www.ramboll.ee/news

Hindamistulemusi tutvustav (ehk KMH aruande) avalik arutelu toimub 16.12.2013 kl 17.00 AS-i Tallinna Lennujaam administratiivhoones, aadress Lennujaama tee 12, Tallinn, kontaktisik Annika Sõrmus.

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH aruande kohta on võimalik esitada AS-ile Tallinna Lennujaam (vt kontakte eespool) kuni avaliku väljapaneku lõpuni, sh avalikul arutelul.

KMH aruande dokumentidega saab tutuvuda: SIIN