15.7 ℃

Algas uue reisiterminali kavandamine

Uue reisiterminali konkursile esitati 14 võistlustööd. Kõikide tööde seast valiti välja Roman Koolmari ja Artur Jürvetsoni projekt. Paraku rikkus sõda reisiterminali ehitamise plaanid ning terminal (praegune AS-i Tallinna Lennujaam administratiivhoone) valmis alles 16 aastat hiljem, tugevate stalinistliku arhitektuuri mõjutustega.

 

Lennujaama teenistushoone ruumiline paigutus oli walmistatud juba möödunud aastal teedeministeeriumi arh. R. Koolmari poolt, kuna seekordse wõistluse eesmärgiks oli waid fassaadi kujundamine, kusjuures üheks tingimuseks oli, et fassaad tuleb katta kodumaa marmoriga. Lennujaama teenistushoone fassaadi eelkavandite wõistlus kujunes õige elamaks: võistlustingimuste kohta oli järelepärimisi 21 arhitekti poolt ja esitati 14 kawandit. Üldiselt olid kõik esitatud projektid töötatud wälja suure põhjalikkusega ning wõistlus täitis oma ülesande täiel määral.

Arwata on siiski, et auhinnatud projektidest ei leia ükski kasutamist täiel määral, waid ideed wõetakse mitmelt projektilt ning liidetakse need siis kokku ühiseks terwikuks. Teenistushoone ehitustöö wõiks kawatsuste järele alata juba eelolewal suwel ning sügiseks tahetakse hoone wiia katuse alla

Uus Eesti, 08.02.1938