Täida piiriületaja ankeet kuni kolm päeva enne Eestisse saabumist mugavalt Terviseameti iseteeninduse keskkonnas.

Eestisse saabumine

Eestisse võivad siseneda:

 • Inimesed, kellel on Eesti kodakondsus, Eesti elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on Eestis, sõltumata, kas neil on haigustunnused või mitte.
 • Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna, Šveitsi Konföderatsiooni, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi või Andorra Vürstiriigi, Monaco Vürstiriigi, San Marino Vabariigi ja Vatikani Linnriigi (Püha Tool) kodanikul, elanikul ning inimesed, kellel on pikaajaline viisa, kellel ei esine haigusnähte, ja tema perekonnaliikmel, kellel ei esine haigusnähte.
 • Kõik inimesed, kes saabuvad Eesti Vabariiki Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist ja neil ei esine haigusnähte.
 • Kolmandast riigist saabuvad välismaalased, kes tulevad Eestisse õppima või töötama ja kellel ei esine haigusnähte.

Kui inimene, kes saabub Eestisse kolmandast riigist siia õppima või töötama, tuleb riigist või läbib riiki, mis ei ole välisministeeriumi lehel välja toodud või on „punane“, tuleb tal jääda isolatsiooni, mis tähendab, et tööandja või õppeasutus tagab:

 • töötaja või õppija transpordi ja võimaluse viibida eneseisolatsioonis (10 päeva) Eestisse saabumisest;
 • töötaja või õppija COVID-19 testimise viivitamatult Eestisse saabumisel ning kordustestimise mitte varem kui Eestis viibimise 6. päeval;
 • töötaja ei tohi asuda tööle ega õppija õppima esimese 10. päeva jooksul alates Eestisse saabumist;
 • töötaja võib asuda tööle ja õppija õppima 11. päeval eeldusel, et tema teine koroonaviiruse COVID-19 test on negatiivne.

Eestisse saabujad peavad enne reisi algust täitma elektroonilise piiriületaja ankeedi. Ankeeti on võimalik täita Terviseameti iseteeninduse lehel, seda saab teha kuni kolm päeva enne Eestisse saabumist.

Täidetud ankeeti võidakse kontrollida lähteriigis lennule registreerimisel lennufirma esindajate ning saabumisel Eestisse Politsei ja Piirivalveameti ametnike poolt.

ERANDID:

Piiriületaja ankeedi täitmine ei ole Eestisse sisenemiseks kohustuslik isikutele, kes:

 • on läbi põdenud COVID-19 viirushaiguse ja nende arsti poolt terveks tunnistamisest ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud;
 • on läbinud COVID-19 vastase vaktsineerimise ja vaktsineerimiskuuri lõppemise päevast ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta;
 • kõigile ülejäänud isikutele, kellele Vabariigi Valitsuse korralduse nr 282 kohaselt liikumisvabaduse piirangud ei kohaldu.

Piiriületaja ankeedi puudumisel võidakse Teil paluda esitada tõend ülaltoodud erandite hulka kuulumise kohta.

Eestisse saabumisel rakendub 10-päevane liikumisvabaduse piirang neile, kes tulevad Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna ja Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Riskiriikide nimekiri on leitav Eesti Välisministeeriumi kodulehelt

Saabudes kolmandatest riikidest väljaspoolt Euroopa Liitu, Euroopa majanduspiirkonda või Schengeni ala, mis on toodud Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1, kehtib liikumisvabaduse piirang siis, kui lisas 1 toodud riigi nakatumisnäitaja on üle 16.

Saabudes kolmandatest riikidest, mis ei ole toodud Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1, kehtib 10-päevane liikumisvabaduse piirang kõigile saabujatele, kellel on lubatud Eestisse siseneda.

Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisa 1 riikide nimekiri on samuti leitav Eesti Välisministeeriumi kodulehelt

ERANDID:

10-päevase liikumisvabaduse piirangu ja COVID-19 testimise nõudeid ei kohaldata (saabudes nii Euroopast kui ka väljastpoolt) isikutele, kes:

 1. on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja arsti poolt terveks tunnistamisest ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud;
 2. on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta.

Eestisse saabumisel võidakse Teil paluda esitada tõend ülaltoodud erandite hulka kuulumise kohta.

Kui olete viimase 6 kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud, siis saate digilugu.ee portaalist uuringu saatekirja vastuse või ka asjakohase epikriisi (analüüsitud isiku isikuandmed, analüüsi metoodika, selle tulemus, analüüsi tegemise koht, aeg, tegija ning viimase andmed) ning need andmed vajadusel riigipiiri ületamisel või siis tööandjale esitada.

Kui olete haiguse läbi põdenud välismaal, siis saate enda läbipõdemist tõestada, esitades teise riigi arsti väljastatud tõendi läbipõdemise kohta (tõendil peab olema ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles analüüsitud isiku isikuandmed nt analüüsi metoodika, selle tulemus, testi tegemise koht, aeg, tegija ning viimase andmed). Samuti võib tõendiks olla teise riigi andmebaasi väljatrükk, mis on ametlikult kinnitatud.

Tervishoiuteenuse osutajal on kohustus vaktsineerimine nõuetekohaselt dokumenteerida ja edastada andmed tervise infosüsteemi. Kui olete Eestis vaktsineeritud, siis on võimalik ise oma immuniseerimise andmetega tutvuda ja need vajaduse korral välja printida patsiendiportaalis digilugu.ee (immuniseerimisteatis, epikriis). Samuti on võimalik vaktsineeritust tõendada immuniseerimispassiga, mille tervishoiuteenuse osutaja saab välja anda paberkandjal.

Inimesed, kes on vaktsineeritud välismaal olles, saavad vaktsineeritust tõestada, esitades immuniseerimispassi, selle koopia või vastava sertifikaadi, millel muu hulgas kajastuvad ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles immuniseeritud isiku andmed, nt haigus, mille vastu immuniseeriti, immuniseerimise kuupäev, immuunpreparaat, mida kasutati, selle partii number, manustatud annus, mitu annust on isikule manustatud ning immuniseerija nimi jm andmed. Samuti võib tõendiks olla teise riigi andmebaasi väljatrükk, mis on ametlikult kinnitatud.

Eestisse saabumiseks kehtib kohustuslik testimine kolmandate riikide elanikele, kes saabuvad Eestisse töötamise või Eestis õppimise eesmärgil. Kõigile ülejäänud saabujatele on testimine soovitatav, kuid vabatahtlik.

Kolmandate riikide elanikele, kes saabuvad Eestisse töötamise või Eestis registreeritud õppeasutuses õppimise eesmärgil kolmandast riigist, mis ei ole Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisa 1 nimekirjas, rakendub 10-päevane liikumisvabaduse piirang, lisaks kohustus teha esmane koroonaviiruse PCR test teha viivitamata Eestisse saabumise järel ning kordustest mitte varem kui kuuendal päeval pärast esimese testi tegemist. Testimine ennetähtaegselt liikumisvabaduse piirangust ei vabasta.

Kohustuslikku liikumisvabaduse piirangu kestvust on võimalik lühendada koroonaviiruse testimisega. Selleks tuleb teha kaks negatiivset testi mitte vähem kui 6-päevase vahega.

Esimene koroonaviiruse PCR test tuleb teha mitte varem kui 72 tundi enne Eestisse saabumist. Inimesed, kes ei ole välisriigis enne reisi algust testi ära teinud, võivad teha esimese testi liikumisvabaduse piirangu lühendamiseks kohe pärast Eestisse saabumist Tallinna lennujaama testimispunktis. Kui Eestisse saabumisel ei ole esimese testi tulemus veel teada või test tehakse alles Tallinna lennujaamas kohapeal, peab selle tulemuse teada saamiseni järgima liikumisvabaduse piirangut.

Esmase negatiivse tulemuse korral tuleb olla piiratud eneseisolatsioonis ehk tööandjaga kokkuleppel tohib küll käia tööl, et täita edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi ja elukoha lähedal poes, kuid vältida tuleb mittevajalikke kontakte.

Mitte varem, kui 6 päeva pärast esimese testi tegemist tuleb teha teine PCR test ning kui ka see on negatiivne, saab jätkata tavapärast elu. See tähendab, et inimesele ei rakendu pärast kahte negatiivset testi 10-päevane liikumisvabaduse piirang, mis kehtib kõigile neile riskiriikidest tulijatele, kes kahte testi ei tee.

Ülaltoodu kehtib nii Euroopa riikidest kui ka väljaspool Euroopat saabujatele. Liikumisvabaduse piirangut saavad kahe negatiivse testiga lühendada ka alaealised.

ERANDID:

Kolmandate riikide elanikel, kes saabuvad Eestisse töötamise või Eestis registreeritud õppeasutuses õppimise eesmärgil kolmandast riigist, mis ei ole Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisa 1 nimekirjas, ei ole võimalik testimisega liikumisvabaduse piirangut lühendada. Siiski on nendel saabujatel kohustuslik teha viivitamata Eestisse saabumise järel koroonaviiruse test ning samuti kordustestimine mitte varem kui kuuendal päeval pärast esimese testi tegemist.

×

Et paigaldada Lennujaama äpp enda seadmesse vajuta ja siis "Add to Home Screen"