Eestisse saabumine

Eestisse võivad siseneda:

 • Eesti kodanikud ja elanikud ning nende perekonnaliikmed. Eesti kodanikud ja elanikud lubatakse riiki sõltumata sellest, kas neil on haigustunnused või mitte;
 • Euroopa Liidu, Schengeni riikide, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Andorra, Monaco, San Marino ja Vatikani kodanikud ja elanikud ning pikaajalise viisaga isikud ja nende perekonnaliikmed, kui neil ei ole haigustunnuseid;
 • Euroopa Liidu Nõukogu soovituse 2020/912 lisas 1 nimetatud riikide kodanikud kui neil ei ole haigustunnuseid;
 • Vaktsineeritud ja haigustunnusteta kolmandate riikide kodanikud, mistahes eesmärgil;
 • Haigustunnusteta kolmandate riikide kodanikud, kes ei ole läbinud vaktsineerimiskuuri ja kes tulevad Eestisse tööle, õppima, pere juurde või eriloa alusel, kui neil on 72 tundi enne Eestisse sisenemist tehtud koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR test või 48 tundi enne SARS-CoV-2 antigeen-RTD kiirtest ning esitada negatiivse tulemuse kohta tõend;
 • Haigustunnusteta kolmandate riikide kodanikud, kes ei ole läbinud vaktsineerimiskuuri, juhul kui nad läbivad Eesti territooriumi viivitamata oma elukohariiki jõudmiseks;
 • Kehtivad ka muud erandid, mille kohaselt võivad riiki siseneda näiteks kauba ja tooraine transportijad, rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud inimesed, Eestis tegutseva ettevõtte tehnoloogilise tööga seotud inimesed, tervishoiuteenuste osutajad, diplomaadid, rahvusvahelise sõjalise koostöö raames saabuvad inimesed ning sisenemiseks eriloa saanud inimesed.

Piiriületaja ankeet on vajalik täita enne saabumist Eestisse. Seda saate teha kuni kolm päeva enne Eestisse saabumist. Nii toimides läheb piiriületus ladusamalt ja ei pea ootama järjekorras, et täita paberil deklaratsiooni. Piirivalve või lennufirma võib küsida e-mailile saadetud piiriületuse deklaratsiooni kinnituse esitamist kas elektroonselt või paberil. 

Ankeet on kohustuslik täita kõikidel lennukiga Eestisse saabuvatel reisijatel (sh lastel, kelle eest esitab andmed tema vanem) ning olla valmis seda esitama lennukile minnes. 

Alates 12. juulist nõutakse Eestisse saabumise eel testi tegemist nendest kolmandatest riikidest sisenemisel, mis ei kuulu Euroopa Liidu niinimetatud rohelisse nimekirja. Rohelisse nimekirja kuuluvate riikide loend on avaldatud välisministeeriumi kodulehel . 

Enne Eestisse sisenemist peavad 72 tundi varem koroonaviiruse PCR- või 48 tundi varem antigeeni kiirtesti tegema ning negatiivse tulemuse kohta tõendi esitama kõik rohelise nimekirja väliste kolmandate riikide kodanikud, kes ei ole läbinud vaktsineerimiskuuri ning kes tulevad Eestisse tööle, õppima, pere juurde või eriloa alusel. 

Piiranguteta saab Eestisse tulla Euroopa riigist, mille 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on võrdne 75ga või sellest väiksem.  

Kui riigi nakatumisnäitaja jääb vahemikku 75–200, siis ei rakendu Eestisse saabumisel piirangud, kui inimesel on ette näidata tõend COVID-19 vastase vaktsineerimise, haiguse läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta. Ilma tõendita Eestisse saabumisel tuleb riiki jõudes teha koroonaviiruse test. Tulemuse selgumiseni peab inimene viibima oma elukohas. 

Saabumisel Euroopa riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 200, peab jääma 10 päevaks eneseisolatsiooni, mida on võimalik lühendada kahe negatiivse testiga. Piirangutest on vabastatud inimene, kellel on vaktsineerimiskuur lõpetatud või kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud.  

12–18-aastane vaktsineerimata alaealine ei pea jääma eneseisolatsiooni, kui ta saabub koos saatjaga Euroopa riigist, mille nakatumisnäitaja on suurem kui 75 ning ta on teinud kas enne Eestisse saabumist või kohe Eestisse jõudmise järel testi, mille tulemus on negatiivne. Samad reeglid kehtivad ka juhul, kui alaealine saabub Eestisse kolmandast riigist, mis on kantud Euroopa Liidu rohelisse nimekirja ja mille nakatumisnäitaja on suurem kui 75. Alla 12-aastased lapsed on isolatsioonist ja testimisest vabastatud. 

Riskiriikide nimekiri on leitav Eesti Välisministeeriumi kodulehelt

Väljaspoolt Euroopa Liitu, Euroopa majanduspiirkonda või Schengeni ala võivad vaktsineerimata isikud mistahes eesmärgil Eestisse siseneda vaid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramise ja piirangu võimaliku kaotamise kohta käiva soovituse lisas 1 esitatud riikidest. Liikumisvabaduse piirang kehtib siis, kui lisas 1 toodud riigi nakatumisnäitaja on üle 75.

Saabudes kolmandatest riikidest, mis ei ole toodud Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1, kehtib 10-päevane liikumisvabaduse piirang kõigile saabujatele, kellel on lubatud Eestisse siseneda.

Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisa 1 riikide nimekiri on samuti leitav Eesti Välisministeeriumi kodulehelt

ERANDID:

10-päevase liikumisvabaduse piirangu ja COVID-19 testimise nõudeid ei kohaldata (saabudes nii Euroopast kui ka väljastpoolt) isikutele, kes:

 • on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja positiivse testi tulemusest või arsti poolt diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva;
 • on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta;
 • alaealisele, kes reisib koos vanema/saatjaga, ei kohaldata 10-päevase liikumisvabaduse piirangu nõudeid, juhul kui neid ei kohaldata tema vanemale/saatjale. Alla 12 aastastele ei kohaldata testimise nõudeid.
 • kes läbib Eesti Vabariigi territooriumi viivitamata (transiit).

Eestisse saabumisel võidakse Teil paluda esitada tõend ülaltoodud erandite hulka kuulumise kohta.

Rohkem informatsiooni leiab Välisministeeriumi kodulehelt.

12–18-aastane vaktsineerimata alaealine ei pea jääma eneseisolatsiooni, kui ta saabub koos saatjaga Euroopa riigist, mille nakatumisnäitaja on suurem kui 75 ning ta on teinud kas enne Eestisse saabumist või kohe Eestisse jõudmise järel testi, mille tulemus on negatiivne. Samad reeglid kehtivad ka juhul, kui alaealine saabub Eestisse kolmandast riigist, mis on kantud Euroopa Liidu rohelisse nimekirja ja mille nakatumisnäitaja on suurem kui 75. Alla 12-aastased lapsed on isolatsioonist ja testimisest vabastatud. 

Kõrge nakkusohuga kolmandatest riikidest saab lihtsustatud korras Eestisse tulla 12–18-aastane vaktsineerimata alaealine, kui ta reisib koos vaktsineeritud saatjaga. Sel juhul peab alaealine tegema kuni 72 tundi enne Eestisse jõudmist kas koroonaviiruse PCR-testi või kuni 48 tundi varem antigeeni kiirtesti, mille tulemus on negatiivne. Samuti tuleb test teha vahetult Eestisse saabumisel ning ka selle tulemus peab olema negatiivne. Alla 12-aastased lapsed testi tegema ei pea. Lapsi puudutavad erandid ei kehti koos reisivatele alaealiste gruppidele. 

Kui olete viimase 6 kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud, siis saate digilugu.ee portaalist uuringu saatekirja vastuse või ka asjakohase epikriisi (analüüsitud isiku isikuandmed, analüüsi metoodika, selle tulemus, analüüsi tegemise koht, aeg, tegija ning viimase andmed) ning need andmed vajadusel riigipiiri ületamisel või siis tööandjale esitada.

Kui olete haiguse läbi põdenud välismaal, siis saate enda läbipõdemist tõestada, esitades teise riigi arsti väljastatud tõendi läbipõdemise kohta (tõendil peab olema ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles analüüsitud isiku isikuandmed nt analüüsi metoodika, selle tulemus, testi tegemise koht, aeg, tegija ning viimase andmed). Samuti võib tõendiks olla teise riigi andmebaasi väljatrükk, mis on ametlikult kinnitatud.

Tervishoiuteenuse osutajal on kohustus vaktsineerimine nõuetekohaselt dokumenteerida ja edastada andmed tervise infosüsteemi. Kui olete Eestis vaktsineeritud, siis on võimalik ise oma immuniseerimise andmetega tutvuda ja need vajaduse korral välja printida patsiendiportaalis digilugu.ee (immuniseerimisteatis, epikriis). Samuti on võimalik vaktsineeritust tõendada immuniseerimispassiga, mille tervishoiuteenuse osutaja saab välja anda paberkandjal.

Inimesed, kes on vaktsineeritud välismaal olles, saavad vaktsineeritust tõestada, esitades immuniseerimispassi, selle koopia või vastava sertifikaadi, millel muu hulgas kajastuvad ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles immuniseeritud isiku andmed, nt haigus, mille vastu immuniseeriti, immuniseerimise kuupäev, immuunpreparaat, mida kasutati, selle partii number, manustatud annus, mitu annust on isikule manustatud ning immuniseerija nimi jm andmed. Samuti võib tõendiks olla teise riigi andmebaasi väljatrükk, mis on ametlikult kinnitatud.

Alates 12. juulist nõutakse Eestisse saabumise eel testi tegemist nendest kolmandatest riikidest sisenemisel, mis ei kuulu Euroopa Liidu niinimetatud rohelisse nimekirja. Rohelisse nimekirja kuuluvate riikide loend on avaldatud välisministeeriumi kodulehel . 

Enne Eestisse sisenemist peavad 72 tundi varem koroonaviiruse PCR- või uue võimalusena 48 tundi varem antigeeni kiirtesti tegema ning negatiivse tulemuse kohta tõendi esitama kõik rohelise nimekirja väliste kolmandate riikide kodanikud, kes ei ole läbinud vaktsineerimiskuuri ning kes tulevad Eestisse tööle, õppima, pere juurde või eriloa alusel. 

Kõigile ülejäänud saabujatele on testimine soovitatav, kuid vabatahtlik.

Kohustuslikku liikumisvabaduse piirangu kestvust on võimalik lühendada koroonaviiruse testimisega. Selleks tuleb teha kaks negatiivset testi mitte vähem kui 6-päevase vahega. 

Eesti ja Euroopa Majanduspiirkonna kodanikud, elanikud, elamisloaga isikud või pikaajalise viisaga isikud võivad enne riiki sisenemist kuni 72 tundi varem teha koroonaviiruse PCR testi või kuni 48 tundi varem antigeeni kiirtesti. Eestis olles on võimalik mitte enne kui kuuendal päeval pärast esimest välismaal tehtud testi teha ka teine test. Kui mõlema testi tulemused on negatiivsed, siis on inimene 10 päevasest eneseisolatsioonikohustusest vaba. 

Inimesed, kes ei ole välisriigis enne reisi algust testi ära teinud, võivad teha esimese testi liikumisvabaduse piirangu lühendamiseks kohe pärast Eestisse saabumist Tallinna lennujaama testimispunktis. Kui Eestisse saabumisel ei ole esimese testi tulemus veel teada või test tehakse alles Tallinna lennujaamas kohapeal, peab selle tulemuse teada saamiseni järgima liikumisvabaduse piirangut. 

Rohelise nimekirja välise kolmanda riigi kodaniku enne Eestisse sisenemist tehtud negatiivne test ei vabasta teda eneseisolatsiooni aja lühendamiseks ettenähtud testide tegemisest. 

Esmase negatiivse tulemuse korral tuleb olla piiratud eneseisolatsioonis ehk tööandjaga kokkuleppel tohib küll käia tööl, et täita edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi ja elukoha lähedal poes, kuid vältida tuleb mittevajalikke kontakte. 

Mitte varem, kui 6 päeva pärast esimese testi tegemist tuleb teha teine PCR test ning kui ka see on negatiivne, saab jätkata tavapärast elu. See tähendab, et inimesele ei rakendu pärast kahte negatiivset testi 10-päevane liikumisvabaduse piirang, mis kehtib kõigile neile riskiriikidest tulijatele, kes kahte testi ei tee. 

Ülaltoodu kehtib nii Euroopa riikidest kui ka väljaspool Euroopat saabujatele. Liikumisvabaduse piirangut saavad kahe negatiivse testiga lühendada ka alaealised. 

ERANDID: 

Kolmandate riikide elanikel, kes saabuvad Eestisse töötamise või Eestis registreeritud õppeasutuses õppimise eesmärgil kolmandast riigist, mis ei ole Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisa 1 nimekirjas, ei ole võimalik testimisega liikumisvabaduse piirangut lühendada. 

 

×

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.