Isikuandmete töötlemistingimused

1. Tagasiside menetlemise tingimused

Tallinna Lennujaamas menetlevad klientide tagasisidet Tallinna Lennujaama töötajad ja vajaduse korral, tagasiside asjaoludest tulenevalt, Tallinna Lennujaamaga seotud lepingulised üürnikud ja/või partnerid.

Selleks et Tallinna Lennujaam saaks tagasisidet menetleda, kontrollida asjaolude vastavust ja kliendile vastata, on kliendil vaja esitada oma isikuandmed: nimi ja e-posti aadress. Tallinna Lennujaam ei avalda kliendi isikuandmeid teistele tagasisides nimetatud osapooltele sellest klienti enne teavitamata. Klient saab tagasisidele Tallinna Lennujaamalt vastuse maksimaalselt kümne tööpäeva jooksul. Kui klient oma isikuandmeid ei esita, siis ta Tallinna Lennujaamalt vastust ei saa.

Tallinna Lennujaam menetleb tagasisidet julgestuskaalutlustel ning parema klienditeeninduse tagamiseks, et täita lepingulisi ja juriidilisi kohustusi. Tallinna Lennujaam arvestab tagasisidet nii igapäevaste juhtimisotsuste tegemisel kui ka ettevõtte üldisel arendamisel, et pakkuda ootustele vastavat suurepärast kliendikogemust.

Tallinna Lennujaam säilitab kliendi tagasiside ja sellest tuleneva kirjavahetuse viis aastat pärast tagasiside menetluse lõppu oma dokumendi­haldussüsteemis, veebilehe sisuhalduskeskkonnas ja veebiserveris. Kliendil on õigus oma isikuandmetega tutvuda ja taotleda nende parandamist või kustutamist, esitades selleks digitaalselt allkirjastatud kirjaliku taotluse AS-i Tallinna Lennujaam infoteenistusele (info[at]tll.aero).

2. Ekskursioonide tellimise tingimused

(https://www.tallinn-airport.ee/arikliendile/lennujaama-kulastus-gruppidele/ekskursioonide-tellimisvorm/)

AS-is Tallinna Lennujaam menetleb ekskursioonide tellimusi turundusosakond, kes edastab juriidilise kohustuse täitmiseks ekskursioonidel osalejate nime ja isikukoodi lennundusjulgestust osutavale ettevõttele.

Selleks, et AS Tallinna Lennujaam saaks broneerida ekskursiooniaja, arvutada teenuse maksumuse ja saata Tellijale vastuse, on Tellijal vaja esitada järgnevad isikuandmed: nimi ja e-posti aadress.

AS Tallinna Lennujaam ei avalda Tellija isikuandmeid kolmandatele osapooltele sellest Tellijat enne teavitamata. AS Tallinna Lennujaam säilitab tellimuse andmed viis aastat pärast nende esitamist oma veebilehe sisuhalduskeskkonnas ja veebiserveris. Ekskursiooni Tellija saab päringule vastuse viie tööpäeva jooksul. Kui Tellija oma isikuandmeid ei esita, siis AS Tallinna Lennujaam tellimust ei kinnita ja päringule ei vasta.

Tellijal on õigus oma isikuandmetega tutvuda ja taotleda nende parandamist või kustutamist, esitades selleks digitaalselt allkirjastatud kirjaliku taotluse AS-i Tallinna Lennujaam administratsioonile (administration[at]tll.aero).

3. Esitatud info menetlemise tingimused

(https://www.tallinn-airport.ee/ettevottest/lennuohutus/)

Tallinna Lennujaamas menetleb lennuohutust mõjutavaid juhtumeid AS-i Tallinna Lennujaam lennuohutuse osakond (safety[at]tll.aero) ja vajaduse korral, juhtumi asjaoludest tulenevalt, Tallinna Lennujaama territooriumil tegutsevad partnerid ja/või Lennuamet.

Isikuandmete esitamine on vabatahtlik. Selleks et Tallinna Lennujaam saaks juhtumeid menetleda, asjaolusid kontrollida ja vajaduse korral vastuse saata, on juhtumist teavitajal vaja esitada oma isikuandmed. Tallinna Lennujaam ei avalda teavitaja isikuandmeid teistele juhtumis nimetatud osapooltele.

AS Tallinna Lennujaam menetleb ohutust mõjutavate juhtumite kohta antud tagasisidet lennuohutuse taseme tõstmiseks. Tallinna Lennujaam säilitab juhtumite kohta saadud info ja menetlusandmed viis aastat pärast tagasiside menetluse lõppu oma veebilehe sisuhalduskeskkonnas ja veebiserveris. Juhtumist teavitajal on õigus oma isikuandmetega tutvuda ja taotleda nende parandamist või kustutamist, esitades selleks digitaalselt allkirjastatud kirjaliku taotluse AS-i Tallinna Lennujaam administratsioonile (administration[at]tll.aero).

4. Isikuandmete töötlemise tingimused

(https://www.tallinn-airport.ee/arikliendile/lennujaama-rajatised-ja-tehnilised-andmed/)

AS-is Tallinna Lennujaam menetleb Tallinna Lennujaama käsiraamatu juurdepääsu taotlusi AS-i Tallinna Lennujaam kvaliteedi juhtivspetsialist. Käsiraamatule juurdepääsu ja käsiraamatu uuendamise teavituse saamiseks on taotlejal vaja esitada oma isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, asutuse nimi, ametikoht ning e-posti aadress. AS Tallinna Lennujaam ei avalda neid isikuandmeid teistele osapooltele ilma isiku eelneva nõusolekuta või õigusaktist tuleneva aluseta. Kui taotleja oma isikuandmeid ei esita, ei saa ta juurdepääsu Tallinna Lennujaama käsiraamatule.

AS Tallinna Lennujaam töötleb esitatud isikuandmeid eesmärgiga anda oma partneritele juurdepääs lennuväljade kasutamiseks kohustuslikule dokumentatsioonile.

Tallinna Lennujaam säilitab esitatud isikuandmed oma veebilehe sisuhalduskeskkonnas ja veebiserveris seni, kuni isikul on olemas lennujaama käsiraamatule juurdepääsuks ettenähtud kasutajakonto. Kui kasutajakonto suletakse, kustutab Tallinna Lennujaam isiku isikuandmed kohe.

Isikul on õigus oma isikuandmetega tutvuda ja taotleda nende parandamist või kustutamist, esitades selleks digitaalselt allkirjastatud kirjaliku taotluse AS-i Tallinna Lennujaam administratsioonile (administration[at]tll.aero).

5. VIP Standardi, VIP Private Expressi, VIP Business Expressi ja ruumirenditeenuste osutamiseks vajalike andmete menetlemise tingimused

(https://www.tallinn-airport.ee/teenused/vipteenus/vip-standard/teenuse-tellimine/,
https://www.tallinn-airport.ee/teenused/vipteenus/vip-private-express/teenuse-tellimine/,
https://www.tallinn-airport.ee/teenused/vipteenus/vip-business-express/teenuse-tellimine/,
https://www.tallinn-airport.ee/teenused/ruumide-rent/esitlusruum-zeppelin/ruumi-tellimine/)

Tallinna Lennujaamas menetlevad VIP-, Expressi ja ruumirendi teenust kasutavate klientide andmeid VIP-teeninduse ja lennundusjulgestuse töötajad, kes edastavad teenuse osutamiseks vajalikud andmed Politsei- ja Piirivalveametile, Maksu- ja Tolliametile, AS-i Tallinn Airport GH reisijate registreerimise osakonnale ja lennundusjulgestusteenust osutavale ettevõttele.

VIP-, Expressi ja ruumirendi teenuste osutamiseks ning lepingu ja juriidiliste kohustuste täitmiseks on vajalikud järgmised andmed: reisija nimi, lennu number, lennu kuupäev, tellija nimi ja e-posti aadress. Tellimusel märgitud isikuandmeid säilitab Tallinna Lennujaam viis aastat pärast teenuse osutamist oma kliendihaldussüsteemis, veebilehe sisuhalduskeskkonnas ja veebiserveris. Isikuandmete esitamine on vajalik selleks, et Tallinna Lennujaam saaks täita õigusaktidest ja lepingust tulenevaid kohustusi. Kui tellija isikuandmeid ei esita, ei saa Tallinna Lennujaam talle VIP-, Expressi ega ruumirendi teenust osutada.

Kliendil on õigus oma isikuandmetega tutvuda ja taotleda nende parandamist või kustutamist, esitades selleks digitaalselt allkirjastatud kirjaliku taotluse AS-i Tallinna Lennujaam infoteenistusele (info[at]tll.aero).

6. Veebipoest tellitavate teenuste isikuandmete töötlemistingimused

AS Tallinna Lennujaam kasutab veebipoest teenuste ostmisel esitatud isikuandmeid pileti ja arve edastamiseks, tellimuse töötlemiseks ja makse kontrollimiseks. Isikuandmete esitamine on vajalik teenuse ostmiseks ja makse teostamiseks, vastasel juhul ei ole võimalik veebipoest teenust osta. Pileti QR kood, kehtivuse kuupäev, ostja nimi ja e-posti aadress säilitatakse veebipoe rakenduses kuni kuus kuud.
AS Tallinna Lennujaam on esitatud isikuandmete vastutav töötleja. Makse teostamiseks edastatakse vajalikud isikuandmed Maksekeskus AS-ile.

Kliendil on õigus oma isikuandmetega tutvuda ja taotleda nende parandamist või kustutamist, esitades selleks digitaalselt allkirjastatud kirjalik taotlus AS-i Tallinna Lennujaam infoteenistusele (info[at]tll.aero).

Kui andmesubjekt tunneb, et AS Tallinna Lennujaam on tema isikuandmeid töödeldes rikkunud tema õigusi, on tal võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Kontaktandmed:

AS-i Tallinna Lennujaam administratsioon
telefon: +372 605 8700 (E–R kl 9–16)
e-posti aadress: administration[at]tll.aero
aadress: Lennujaama tee 12, 11101 Tallinn

AS-i Tallinna Lennujaam infoteenistus
telefon: +372 605 8888 (ööpäev läbi)
e-posti aadress: info[at]tll.aero

AS-i Tallinna Lennujaam infoturbejuht
e-posti aadress: infoturve[at]tll.aero

Andmekaitse Inspektsioon
telefon: +372 627 4135
e-posti aadress: info[at]aki.ee
aadress: Tatari 39, Tallinn 10134

×

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.