Tallinna Lennujaama tutvustus

Mitu maailma tuntuimat lennujaama kannavad uhkusega suurte riigimeeste nimesid, tutvustades ja jäädvustades rahvusvaheliselt oma maa parimate poegade või tütarde mälestust.

Tallinna Lennujaam kannab alates 29. märtsist 2009 auväärset tiitlit – Lennart Meri Tallinna Lennujaam.

„Oleme Eesti õhuväravaks ja visiitkaardiks, mis paneb meile suure vastutuse, aga annab ka võimalused. Meie kätes on suuresti usaldus Eesti täpsuse vastu, usaldus Eesti asjalikkuse vastu, aga ka sõbralikkuse ja soojuse vastu.“
Lennart Meri

Tallinna Lennujaama üks olulisemaid eesmärke on pakkuda rahvusvahelisi lennuühendusi, mis aitavad kaasa riigi ettevõtluse ja turismi arengule. Lisaks sellele on Tallinna Lennujaama jaoks tähtsad ka reisijate ohutus ja turvalisus. Tahame olla tuntud ja tunnustatud lennutranspordi sõlm Põhja-Euroopas, toimides kliendikeskse, kvaliteetset teenust osutava ja efektiivselt majandava äriühinguna.

Tallinna Lennujaam ei saa saada maailma suurimaks, küll aga maailma hubaseimaks ja koduseimaks lennujaamaks. Meile on oluline reisija rahulolu. Tahame, et reisija tunneb ennast lennujaamas nagu kodus. Teda oodatakse ja võetakse vastu külalislahkelt, tal on mugav ja turva­line.

Lennujaama kogukond

Lennu­jaama kogukond ühendab lennujaama territooriu­mil tegutseva ligi 80 ettevõtte pea 2000 töötajat. Lennujaama kogukond mõistab, et iga töötaja panustab lõpptulemusse ja vastutab lennujaama üldisele hea kuvandi loomise eest.

Juhtimine ja väärtused

Tallinna Lennujaam on teenindusettevõte, mille klientideks on nii ettevõtted kui ka eraisikud. Etendame olulist rolli Eesti transpordisüsteemis ja majanduses tervikuna. Lisaks sellele on Tallinna Lennujaam jätkuvalt üks kõrgeima mainega ettevõtteid Eestis, pakkudes missiooniga tööd, mille tulemusena saadetakse iga päev teele tuhandeid reisijaid!

Meie tegevusalad on lennuväljataristute käitamine ning rahvusvaheliste ja siseriiklike liini- ja üldlennunduse õhusõidukite, reisijate ja kauba maapealne teenindamine. AS Tallinna Lennujaama koosseisu kuuluvad lisaks Tallinna lennujaamale ka regionaalsed lennujaamad, mis asuvad Pärnus, Tartus, Kärdlas ja Kuressaares ning Kihnu ja Ruhnu lennuväljad.
Kontserni kuulub tütarettevõte AS Tallinn Airport GH.
Ettevõte rakendab igapäevases tegevuses Hea Ühingujuhtimise Tava põhimõtteid.

Tallinna Lennujaam juhindub oma tegevustes  järgmistest  põhimõtetest:

  • Ettevõtte äritegevus on vastutustundlik, tuues kasu nii omanikule kui ka sise- ja välisklientidele ning ühiskonnale tervikuna. Ettevõte panustab riigi majanduskeskkonna arengusse.
  • Ettevõte suhtleb avatult sidusrühmadega ja informeerib üldsust regulaarselt oma tegevuse mõjudest.
  • Ettevõte arendab taristuid ettevaatavalt, tagades õhusõidukite, reisijate ja kauba käitlemise vajaliku võimekuse tulevikus lähtuvalt Eesti majanduse arengust.
  • Ettevõte eelistab ja arvestab taristute, protsesside, teenuste ja tehnoloogiate arendamisel uuenduslikke, efektiivseid ja keskkonnasõbralikke lahendusi.

ASi Tallinna Lennujaam on tunnustatud Vastutustundliku Ettevõtluse Sertifikaadiga ning kuldtaseme kvaliteedimärgisega. Kvaliteedimärgis omistatakse Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis osalenud ettevõtetele, kes peavad oluliseks ettevõtte jätkusuutlikku arengut ja panustavad strateegiliselt sotsiaalse- ja looduskeskkonna arengusse.

Eesti Vabariik on seadnud Tallinna Lennujaamale kolm peamist eesmärki:

  • Tegeleda valitud valdkonnas efektiivse majandustegevusega, mis tagab äriühingu arengu ning riigile optimaalse ja stabiilse omanikutulu.
  • Täita riigi kehtestatud strateegilisi eesmärke vastavalt äriühingu suhtes kohaldatavatele seadustele, regulatsioonidele ja arengukavadele.
  • Olla Eesti äriühingutele eeskujuks heade juhtimistavade, sotsiaalse vastutuse ja kõrge ärikultuuri poolest.

AS-i Tallinna Lennujaam aktsiate omanik on Eesti Vabariik ning ettevõte kuulub Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse.

Nõukogu

Nõukogu teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle ja osaleb oluliste otsuste tegemisel. Nõukogu tegutseb ise­seisvalt kontserni ja aktsionäri parimates huvides.

Nõukogu määrab kindlaks kontserni strateegia, ül­dise tegevuskava, riskijuhtimise põhimõtted ja aas­taeelarve.

Märten Vaikmaa (nõukogu esimees) Piret Aava
Kadri Land Jaanus Uiga
Toivo Jürgenson

Juhatus

AS-i Tallinna Lennujaam esindab ja äriühingu igapäevast majandustegevust juhib kolmeliikmeline juhatus. Igapäevast majandustegevust juhib juhatuse esimees Riivo Tuvike. Lennujaamade käitamise valdkonna eest vastutab Einari Bambus ja finants­valdkonna eest Anneli Turkin.

Juhatus esindab ja juhib kontserni igapäevatööd kooskõlas seaduse ja põhikirja nõuetega. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige ots­tarbekamal viisil. Juhatus lähtub oma otsustes ettevõtte ja aktsionäri parimatest huvidest ning kohustub tagama ettevõt­te jätkusuutliku arengu seatud eesmärkide ja stra­teegia järgi.

×

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.