-9.9 ℃

AS Tallinna Lennujaam tutvustus

Tallinna Lennujaam on Eesti lennujaamade käitaja ja arendaja. AS Tallinna Lennujaam ja selle tütarettevõte AS Tallinn Airport GH moodustavad kontserni Tallinna Lennujaam. Kontserni peakontor asub Tallinnas. AS-i Tallinna Lennujaam aktsiate omanik on Eesti Vabariik. Ettevõte on Kliimaministeeriumi haldusalas. Kontsernis töötab ca 500 inimest.

AS Tallinna Lennujaam on kontsern, mis opereerib lennuväljasid ja kelle tütarfirma Tallinn Airport GH osutab maapealset teenindust nii õhusõidukitele kui reisijatele. Kontserni tegevusalad:

 • lennuväljataristute – Tallinna, Kuressaare, Kärdla, Pärnu ja Tartu lennujaama ning Kihnu ja Ruhnu lennuvälja käitamine;
 • lennuväljateenuse ja aeronavigatsiooniteenuse osutamine;
 • rahvusvaheliste ja riigisiseste liini- ja üldlennunduse õhusõidukite, reisijate ja kauba maapealne teenindamine;
 • müük ja kinnisvara arendus.

Strateegia ja eesmärgid

ASi Tallinna Lennujaam tegevuse eesmärk on pakkuda rahvusvahelisi lennuühendusi, mis aitavad kaasa Eesti riigi ettevõtluse ja turismi arengule ning sedakaudu konkurentsivõime kasvule.

Loome võimalusi selleks, et Tallinna lennujaamast saaks reisida Euroopa olulisimatesse sihtpunktidesse mõistliku sageduse ja ajakuluga. Püüdleme ka selle poole, et sihtkohtade arv ja lennuühenduste sagedus suureneks. Regionaalsetes lennujaamades soovime tagada toimivad regionaalsed lennuühendused ja lennujaamade tõhusa käitamise.

Tähtsal kohal on reisijate ja teenuste ohutus ja turvalisus. Soovime olla usaldusväärne, avatud ja hooliv ettevõte. Juhime oma tegevuse mõjusid looduskeskkonnale ja rakendame meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks.

Tutvu kontserni missiooni, visiooni, väärtuste ja strateegiaga aastani 2024.

Ainuaktsionärina on Eesti Vabariik on kinnitanud ASile Tallinna Lennujaam omaniku ootused:

 • Lennuliikluse hoidmine ja suurendamine.
 • Tallinna lennujaamast saavad eri sihtrühmad reisida Euroopa olulisimatesse sihtpunktidesse mõistliku sageduse ja ajakuluga.
 • Ettevõtte tegevus on äriliselt kasumlik ja efektiivne.
 • Ettevõtte äritegevus toob kasu nii omanikule kui ka sise- ja välisklientidele ning ühiskonnale tervikuna. Ettevõte edendab oma tegevusega riigi majanduskeskkonna arengut.
 • Jätkusuutlik ja vastutustundlik toimimine (ohutus ja keskkonnasäästlikkus).
 • Ettevõte loob turvalise ja jätkusuutliku tegevuskeskkonna. Ta tagab lennuväljade käitamise ning õhusõidukite, reisijate ja kauba teenindamise taseme vastavuse rahvusvahelistele ja riiklikele õigusnõuetele ning vastastikku kokku lepitud tingimustele.
 • Ettevõte juhib oma tegevuse mõjusid loodus- ja majanduskeskkonnale ja sidusrühmadele ning rakendab meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks.
 • Ettevõte käitab Eesti regionaalseid lennujaamu Eesti eri piirkondade majanduskeskkonna arengu toetamiseks riigilt saadud sihtotstarbelise toetuse ulatuses.
 • Ettevõte arendab oma kinnisvara ja taristut ettevaatavalt, tagades õhusõidukite ja reisijate teenindamise, õhusõidukite hoolduse ja kauba käitlemise vajaliku võimekuse lähtuvalt Eesti
  majanduse arengust ning arengutrendidest.

Juhtimine ja põhimõtted

Tallinna Lennujaam on taristuhalduse ja teenindusettevõte, mille klientideks on nii ettevõtted kui eraisikud. Lisaks sellele on Tallinna Lennujaam jätkuvalt üks kõrgeima mainega ettevõtteid Eestis, pakkudes missiooniga tööd, mille tulemusena saadetakse iga päev teele tuhandeid reisijaid ja seeläbi ühendatakse Eesti maailmaga.

Ettevõte rakendab igapäevases tegevuses Hea Ühingujuhtimise Tava põhimõtteid.

Tallinna Lennujaam juhindub oma tegevustes järgmistest põhimõtetest:

 • Ettevõtte äritegevus on vastutustundlik, tuues kasu nii omanikule kui ka sise- ja välisklientidele ning ühiskonnale tervikuna. Ettevõte panustab riigi majanduskeskkonna arengusse.
 • Ettevõte suhtleb avatult sidusrühmadega ja informeerib üldsust regulaarselt oma tegevuse mõjudest.
 • Ettevõte arendab taristuid ettevaatavalt, tagades õhusõidukite, reisijate ja kauba käitlemise vajaliku võimekuse tulevikus lähtuvalt Eesti majanduse arengust.
 • Ettevõte eelistab ja arvestab taristute, protsesside, teenuste ja tehnoloogiate arendamisel uuenduslikke, efektiivseid ja keskkonnasõbralikke lahendusi.

ASi Tallinna Lennujaam on tunnustatud Vastutustundliku Ettevõtluse Sertifikaadiga ning hõbetaseme kvaliteedimärgisega. Kvaliteedimärgis omistatakse Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis osalenud ettevõtetele, kes peavad oluliseks ettevõtte jätkusuutlikku arengut ja panustavad strateegiliselt sotsiaalse- ja looduskeskkonna arengusse.

Ettevõtte struktuur ja lennujaama kogukond

Lennu­jaama kogukond ühendab lennujaama territooriu­mil tegutseva ligi 80 ettevõtte pea 2000 töötajat. Lennujaama kogukond mõistab, et iga töötaja panustab lõpptulemusse ja vastutab lennujaama üldisele hea kuvandi loomise eest.

Kontserni struktuur:

Nõukogu

Nõukogu teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle ja osaleb oluliste otsuste tegemisel. Nõukogu tegutseb ise­seisvalt kontserni ja aktsionäri parimates huvides.

Nõukogu määrab kindlaks kontserni strateegia, ül­dise tegevuskava, riskijuhtimise põhimõtted ja aas­taeelarve.

Nõukogu esimehe aasta tasu suuruseks on 12 000 EUR, nõukogu liikme aasta tasu suuruseks 6000 EUR, täpsemad andmed nõukogu tegevuse ja tasude kohta leiab Nõukogu aruannete lehel.

Märten Vaikmaa (nõukogu esimees) Anne Samlik
Tarmo Karotam Sir John Elvidge
Jaak Viilipus

Juhatus

AS-i Tallinna Lennujaam esindab ja äriühingu igapäevast majandustegevust juhib neljaliikmeline juhatus. Igapäevast majandustegevust juhib juhatuse esimees Riivo Tuvike. Finants-, kvaliteedi- ja riskijuhtimise valdkonna eest Anneli Turkin, reisija- ja lennuväljateenuste eest Katrin Hagel ja kommertsvaldkonna eest Eero Pärgmäe.

Juhatus esindab ja juhib kontserni igapäevatööd kooskõlas seaduse ja põhikirja nõuetega. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil. Juhatus lähtub oma otsustes ettevõtte ja aktsionäri parimatest huvidest ning kohustub tagama ettevõtte jätkusuutliku arengu seatud eesmärkide ja strateegia järgi.