-6.0 ℃

Keskkond

Oleme pühendunud keskkonna kaitsmisele ja selle parendamisele, sest säästev ja vastutustundlik suhtumine meid ümbritsevasse keskkonda on väärtus, mida hindavad kõik ettevõtte töötajad ja kogukonna liikmed. Pingutame iga päev selle nimel, et tagada meie keskkonnategevuse tulemuslikkust ning minimeerida oma tegevuse keskkonnamõju kooskõlas kestliku arengu põhimõtetega.  

AS-i Tallinna Lennujaam ja AS-i Tallinn Airport GH keskkonnapoliitika

AS Tallinna Lennujaam on seadnud endale eesmärgiks saavutada aastaks 2030 süsinikuneutraalsus. Selle eesmärgi saavutamiseks vaatame ja uuendama igal aastal oma keskkonnapoliitikat, oleme paika pannud keskkonnakava ning teekaardi, mis peab silmas kõiki meie töö eripärasid ning ohutust.  

Oleme jätkusuulikku majandamise integreerinud oma igapäevasesse tegevusse ning sidunud oma eesmärgid ka ÜRO säästva arengu eesmärkidega. Keskkonna vaatest on meie tegevus seotud järgmiste eesmärkidega: 

Vähendame õhku eralduvat CO₂ ja õhusaastet

Me kõik väärime elada rikkumata keskkonnas ja hingata puhast õhku, seepärast on meie kõige olulisem eesmärk vähendada õhku eralduvat CO, jälgida õhusaastet ning kasutada keskkonnasõbralikke lahendusi.  

 • Meie taristu on suur ja mitmekülgne ning selleks, et meid soojana hoida, kulub palju energiat – liigume gaasiküttelt kaugküttele, mis on keskkonnale säästlikum ning toodetud taastuvkütusest.  
 • Lennujaamas on kasutusel väga palju eriilmelisi masinaid, mis on vajalikud kvaliteetse ja kiire teenuse pakkumiseks – uuendame masinaparki ja võtame kasutusele keskkonnasõbralikud lahendused.   
 • Peame oluliseks meie poolt tekitatud saaste vähendamist – arvutame igal aastal välja enda ja partnerite tekitatud emissiooni mahu ning otsime parenduskohti.  
 • Lähtume oma igapäevases tegevuses rahvusvahelistest standarditest ning oleme liitunud mitmete algatuste ja ühendustega – liigume ACA III tasemega liitumise suunas ning aastaks 2024 soovime liikuda IV tasemele. 

Tagame energiatõhususe ja taastuvenergiale ülemineku

Ülearune energiakasutus on minevik, roheenergia aga selgelt tulevik! Tagame päikeseparkide rajamisega energiatõhususe ja taastuvenergiale ülemineku lennujaamades üle Eesti.

 • Elektrienergia moodustab kõige suurema osa meie süsinikuheitest – jätkame päikeseparkide rajamisega lennujaamadesse üle Eesti.
  Vaatame meie Tallinna päikeseparkide videot siin 
 • Peame oluliseks taastuvenergia allikatest elektri tootmist – aastaks 2024 toodame umbes 35% oma elektrivajadusest päikeseparkide abil.  
 • Tegeleme elektritarbimise jälgimise ja vähendamisega – tarbime  roheenergiat ning vähendame ülearust energiakasutust.  

Uuendame tehnikaparki, võttes kasutusele keskkonnasõbralikke lahendusi 

Tehnika uueneb hämmastaval kiirusel ning ajale jalgu jäämine pole mõistlik meiegi arust. Seetõttu uuendame tehnikaparki ja võtame kasutusele keskkonnasõbralikke elektri- ja akutoitel põhinevaid lahendusi.

 • Teeme kõik selleks, et iga meil kasutusel olev tehnika oleks keskkonnasäästlik – võtame kasutusele akutoitel tehnikat ning oleme avatud uuenduslike ja jätkusuutlike tehnikate kasutuselevõtule.  
 • Aegajalt on vajalik reisijate transportimine lennukini ja tagasi ning selleks kasutame busse – vähendame fossiilkütustel töötava tehnika hulka.  
 • Lennujaama territoorium on suur ning liikumist siin palju – territooriumil liikumiseks kasutavad meie töötajad elektrilisi tõukerattaid.  
 • Meile on oluline pakkuda reisijatele keskkonnasõbralikke lahendusi – meie parkimismajas on olemas elektriautode laadimispunktid.   

Vähendame puhta joogivee tarbimist ja tagame sademevee puhtuse

Õhk ja vesi on selles mõttes väga sarnased tegelased, et mõlemad on meile asendamatud, aga peavad olema ka puhtad. Viime regulaarselt läbi veeseiret, vähendame puhta joogivee tarbimist ja tagame sademevee puhtuse.   

 • Peame oluliseks reostuste vältimist ning nende tekkimisel varajast avastamist – viime regulaarselt läbi veeseireid.  
 • Asume looduse keskel ja Ülemiste järve kaldal ning peame oluliseks meid ümbritseva looduse hoidmist – kasutame keskkonnasõbralikke kemikaale ning väldime oma igapäevases tegevuses reostuste tekkimist ja nende ilmnemisel reageerime kiirelt.  
 • Lumerohked talved esitavad omi väljakutseid ning paratamatult puutub lumi kokku ka kemikaalidega – kogume lume kokku spetsiaalsetele aladele, et vältida kemikaalide sattumist loodusesse.  
 • Vesi on väärtuslik loodusressurss, mida tuleb säästlikult tarbida – oleme reisijatele rajanud terminali puhta joogivee kraanid, mis aitavad vältida ühekordsete pudelite tarbimist ning kasutame vett säästlikult.  

Peame oluliseks läbimõeldud jäätmemajandust ning taaskasutust  

Jäätmete sorteerimine ja liigiti kogumine on saanud osaks meie igapäevasest elust. Peame oluliseks jäätmete liigiti kogumist oma territooriumil ning võimalusel nende taaskasutusse suunamist.  

 • Töötame välja jäätmemajanduse tegevuskava ning loome eeldused mugavaks ja kõigile mõistetavaks prügi sorteerimiseks – võtame kasutusele jäätmete liigiti kogumise prügikastid ning tõstame nii reisijate kui ka töötajate teadlikkust nende kasutamise osas. 
 • Peame oluliseks ühekordse plastiku tarbimise vähendamist – julgustame inimesi ostma sööki ja jooki enda topsidega ning otsime parimaid lahendusi biolagunevate või taaskasutatud materjalide kasutuselevõtuks.  

Vähendame ja monitoorime lennujaama territooriumil tekkivat müra 

Müra tase linnades ületab kohati lubatud piirmäärad ning mõjutab seeläbi negatiivselt elanike tervist. Peame oluliseks oma tegevuse tõttu tekkiva müra minimeerimist ning selle regulaarset monitoorimist.  

 • Peame oluliseks igapäevasest opereerimist tuleneva müra pidevalt seiramist – lennujaama territooriumil asuvad müra seiresüsteemid, mille tulemusi pidevalt jälgime.  
 • Peame oluliseks oma tegevuse tõttu tekkiva müra minimeerimist – võtame kasutusele keskkonnasõbralikke ning vaiksemaid seadmeid, mis aitavad igapäevast mürafooni vähendada. Lennukite testimiseks oleme rajanud müratõkkeseinad ning ehitustöid teostades arvestame ümbritseva keskkonnaga.  
 • Müra kui suure ja valdkonnaülese probleemi puhul on oluline koostöö – teeme koostööd erinevate kohalike ning riiklike üksistega ning osaleme mürakaartide koostamisel.  

Bioloogiline mitmekesisus meie ümber on oluline väärtus 

Lennujaamad üle Eesti asuvad looduse keskel ning teeme iga päev tööd selle nimel, et minimeerida meie tekitatavat kahju loodusele.  

 • Lennuohutuse tagamine eeldab raadamistöid – peame oluliseks, et meid ümbritsevad metsad oleksid loodust säästvalt majandatud.  
 • Looduse püsimise eesmärgil on oluline tagasiandmine – osaleme erinevatel koristusaktsioonidel ning alustame puude iga-aastase tagasiistutamisega.  
 • Tallinna lennujaama kõrval asuvas metsas elavad looduskaitse all olevad linnud – oleme kehtestanud pesitsusajaks raierahu ning teeme aktiivselt koostööd ornitoloogiga. 

Ettevõttele on väljastatud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise sertifikaadid:

ISO9001+ISO14001 sertifikaadi logo

Keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkus hakkab teadlikkuse tõstmisest ning edusamme saame teha käsikäes oma töötajate, partnerite ja reisijatega. Koostöös saame luua kestvaid lahendusi, mis viivad meid kliimaneutraalse tuleviku poole. 

Kui tunned, et soovid anda meile tagasisidet või meie keskkonaalasesse tegevusse panustada mõne innovatiivse ideega, võta meiega julgesti ühendust aadressil [email protected]  

 Lennujaama roheuudised  

Tallinn Airport solar parks already generate an average of 14% of the electricity consumed today
Tallinn Airport starts developing the Hydrogen Valley in Estonia with partners
Tallinn Airport’s Riivo Tuvike says green transition is no passing fad
Vaata uuesti: Lennujaama esimene Rohefoorum
Tallinn Airport Partners Green Tiger Cooperation Platform
Cleaner, Greener Airports: Making Aviation More Sustainable – Tallinn Airport
Tallinn Airport is moving towards a greener airport 

×

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.