Array ℃

Keskkond

Säästev ja vastutustundlik suhtumine meid ümbritsevasse keskkonda on väärtus, mida hindavad kõik Tallinna lennujaama töötajad. Lennundus on valdkond, mis paratamatult mõjutab olulisel määral keskkonnaseisundit ja -ohutust. Seetõttu peame pingutama, et leevendada oma ettevõtte negatiivset mõju ja koormust keskkonnale ning olla oma tegevustes võimalikult säästlikud.

Oleme pühendunud keskkonna kaitsmisele ja selle parendamisele, sest säästev ja vastutustundlik suhtumine meid ümbritsevasse keskkonda on väärtus, mida hindavad kõik ettevõtte töötajad ja kogukonna liikmed. Pingutame iga päev selle nimel, et tagada meie keskkonnategevuse tulemuslikkust ning minimeerida oma tegevuse keskkonnamõju kooskõlas säästliku arengu põhimõtetega.

Meie eesmärk on tagada kontserni kuuluvate lennujaamade säästlik ja vastutustundlik käitamine ning kvaliteetse teenuse pakkumine, säästes seejuures looduskeskkonda ning viia õhuemissioonide teke miinimumini.

Meie jaoks olulised keskkonnalased eesmärgid

Energiatõhususe tagamine ja taastuvenergiale üleminek

Oleme alustanud üleminekut taastuvenergiale ja rajanud tänaseks päikeseparke nii Tallinnasse kui ka kõikidesse regionaalsetesse lennujaamadesse.

Õhku eralduva CO2 ja õhusaaste vähendamine

AS Tallinna Lennujaam on liitunud üle-Euroopalise ACI Net Zero 2030 kokkuleppega ning on seadnud endale eesmärgiks süsinikuneutraalsuse saavutamise 2030. aastaks, mis on kinnitus sellest, et lennujaam on võtnud eesmärgiks liikuda kliimaneutraalse majandamise suunas.

Suure osa meie süsinikujalajäljest moodustab elektritarve, mistõttu on oluline tegeleda elektritarbimise säästlikumaks muutmise ja taastuvenergia osakaalu suurendamisega. Samuti on oluline arendada oma infrastruktuuri ja masinaparki selliselt, et see toetaks meie süsinikuneutraalsuse saavutamise eesmärki.

Puhta joogivee tarbimise vähendamine ja puhta sademevee tagamine

Meie jaoks on olulised nii puhas joogivesi kui ka taastumatute ressursside tarbimise vähendamine. Lennujaamas on võimalik oma veepudeleid täita selleks ettenähtud kohtades – nii ei pea peale julgestuskontrolli läbimist uut veepudelit ostma. Sama oluline on meile ka puhas sademevesi, mis liigub meie territooriumil. Oleme uuendanud oma sademevee süsteeme tagamaks sademete kvaliteeti ja puhtus, läbi mille hoiame ka Ülemiste järve puhtana.

Jäätmetekke vähendamine

Panustame jäätmete liigiti kogumisse ning harime nii oma töötajaid, partnereid kui ka reisijaid jäätmekäitluse teemadel.

Mürataseme nõuetele vastavuse tagamine

Müra on aspekt, mis paratamatult lennunduse ja linnastumisega kaasneb, kuid teeme kõik endast oleneva, et mürahäiringuid vähendada. Oleme ehitanud lennukite mootorite testimisalale müratõkkeseinad, et hoida inimesi ning ümbritsevat keskkonda. Mõõdame 24/7 oma territooriumil mürataset ning analüüsime seda.

Bioloogilise mitmekesisuse tagamine

Meie jaoks on oluline, et meid ümbritsevad metsad oleksid majandatud loodust säästvalt kuid samas oleks tagatud ka lennuohutus. Lennujaama territooriumil on pesitsusajal raierahu, et hoida liigirikkust meie ümber.

 

Ettevõttele on väljastatud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise sertifikaadid:

ISO9001+ISO14001 sertifikaadi logo

Korraldame oma igapäevast tegevust viisil, mis võimaldab järgida keskkonna jätkuva säästmise põhimõtteid ning kasutame tehnoloogilisi protsesse, mehhanisme ja materjale, mis ei avalda kahjulikku mõju keskkonnale või hoiavad seda kindlates piirides.

Hindame pidevalt oma tegevustest tulenevaid mõjusid ja riske keskkonnale ning arvestame nendega ettevõtte igapäevatöös.

Keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkus hakkab teadlikkuse tõstmisest ning edusamme saame teha käsikäes oma töötajate, partnerite ja reisijatega. Koostöös saame luua kestvaid lahendusi, mis viivad meid kliimaneutraalse tuleviku poole.

Kui tunned, et soovid anda meile tagasisidet või meie keskkonaalasesse tegevusse panustada mõne innovatiivse ideega, võta meiega julgesti ühendust aadressil [email protected].

×

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.