EL-i rahastatud projektid

Tallinna lennujaama lennuliiklusala keskkonnaseisundi parendamine ja lennuohutuse suurendamine

Projekt nr: 2014-2020.10.01.003.01.15-00

Euroopa Liit Ühtekuuluvusfond ja Eesti Tuleviku Heaks logo

Arendusprojekti eesmärgiks on tõsta Tallinna Lennujaama lennuohutuse taset, tõhustada lennujaama keskkonnasäästlikku ja efektiivset käitamist ning leevendada lennujaama infrastruktuuri ebasoodsat mõju ümbritsevale keskkonnale läbi lennujaama keskkonnaseisundi parendamise.

Tallinna lennujaama keskkonnaseisundi parendamiseks rajatakse lennuvälja idasuunale uus keskkonnanõuetele vastav õhusõidukite jäätõrje ala, ehitatakse välja keskkonnanõuetele vastavad lumesulamisplatsid ning lumesulamisvete ärajuhtimis- ja monitooringusüsteemid; lennuvälja ida- ja lõunaaladele rajatakse sadevete ning jäätõrje vedelike ärajuhtimise süsteem ning ehitatakse müra- ja keskkonnanõuetele vastav mootorite testimise ala.

Projekti raames pikendatakse lennurada ja ruleerimisteed, rekonstrueeritakse olemasoleva lennuraja 20. aasta vanune kattekonstruktsioon ning parendatakse ruleerimisteede ja perroonialade süsteemi. Projektiga asendatakse lennuraja ja ruleerimisteede navigatsioonituledesüsteemid energia- ja keskkonnasäästlike süsteemidega ning paigaldatakse kõrgema kategooria navigatsioonisüsteemid (CAT II). EASA nõuetele vastavuse tagamiseks tugevdatakse lennuraja ohutusalasse jäävat pinnast.

Lennuohutuse parendamiseks ehitatakse välja hooldussõidukite manööverdus-ooteala ning soetatakse rajatud infrastruktuuri jaoks hooldetehnika seadmed. Uuenenud alade ümber rajatakse nõuetekohased patrullteede ja perimeetri valvesüsteemid. Projekti tegevuste raames soetatakse Tallinna lennujaama uuendatud rajatiste hooldamiseks täiendav hoolde- ja päästetehnika.

Illustratiivne skeem Tallinna Lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti ehitustöödest
Illustratiivne skeem Tallinna Lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti ehitustöödest

Lennujaam jääb ehitustööde ajaks avatuks, kuid kuna oluline osa rekonstrueerimistöödest teostatakse olemasoleval lennurajal, esineb 2016. ning 2017. aastatel opereerimisalaseid piiranguid. Piirangud rakenduvad öisele lennutegevusele, mille käigus on 2016. aasta kevadest sügiseni lennuväli lennuliiklusele ajavahemikul kell 00.30 kuni 06.00 suletud neljal ööl nädalas ning 2017. aasta kevad-suvisel perioodil kohati kuni viiel ööl nädalas.

Projekti ehitustöid ning hooldetehnika soetamist kaasrahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ning Euroopa Komisjoni poolt on projektile väljastatud Riigiabi luba. Arendusprojekti abikõlblik kogumaksumus on kokku kuni 70 MEUR, milles 50% kaasfinantseerib Ühtekuuluvusfond.

Ehitustööd lennuliiklusalal viiakse läbi kahes ehitusetapis aastatel 2016–2017 ning 2019-2020. Esimese etapi ehitustöid teostab Lemminkäinen Eesti AS ning omanikujärelevalve FIDIC inseneriteenust pakub Taalri Varahaldus AS.

Euroopa Regionaalarengu Fond

Vastavalt majandusministri 25. märtsi 2009. aasta käskkirjale nr 93 toetati Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) aastatel 2008–2010 lennunduse valdkonnas Kärdla, Kuressaare, Ruhnu ja Tartu lennujaama arendamise koondprojekti 242 000 000 Eesti krooni ulatuses.

Programmperioodil 2004–2006 rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist lennunduse valdkonnas järgmisi projekte (kokku 77 929 973 Eesti krooni ulatuses):

Kärdla lennujaama ohutu lennundustegevuse tagamine ja taristu moderniseerimine

Ehitati uus piirdeaed, soetati kauguse mõõtmise seade (DME) ning renoveeriti täppislähenemisradar (PAR TESLA), soetati haardeteguri tester, tuletõrje- ja päästeauto, ülikõrgsageduse sidejaamad (VHF) ning meteoseadmed.

Perrooni projekteerimis- ja rekonstrueerimistööd. Soetati tankurauto.

Pärnu lennujaama ohutu lennundustegevuse tagamine

Uute julgestusseadmete soetamine.

Tartu lennujaama ohutu lennundustegevuse tagamine ja taristu moderniseerimine

Piirdeaia ehitus, sealhulgas vajalikud maaparandustööd. Lisaks soetati meteoseadmed, haardeteguri tester, julgestusseadmed, raadiopeilingaator, päästevahendid, NDB ja markerid.

Lennujuhtimistorni projekteerimis- ja rekonstrueerimistööd, sh torni tööks vajalike funktsionaalsete seadmete soetus ja paigaldus. Remonditi ruleerimistee, perroon ja õhusõidukite seisuplatsid. Soetati õhusõiduki maapealne toiteagregaat (GPU), laiendati lennuliiklusala ja viidi ellu reisiterminali rekonstrueerimisprojekt.

Kuressaare lennujaama ohutu lennundustegevuse tagamine ja taristu arendamine ning moderniseerimine

Soetati julgestusseadmed ning tuletõrjeauto ja päästevahendid.

Reisiterminali laienduse projekteerimine ja ehitustööd, sealhulgas funktsionaalsete seadmete soetamine. Hoolde- ja päästeteenistuse garaažikompleksi projekteerimine ja ehitamine. Lisaks soetati õhusõiduki maapealne toiteagregaat (GPU).

Detailplaneeringu ja keskkonnamõjude hinnangu ning geodeetilise alusplaani koostamine. Lennuraja pikenduse projekteerimine. Päästevahendite, julgestusseadmete, pagasiveoki, haardeteguri testeri soetamine. Lisaks AFLi avariigeneraatori soetamine.

Ühtekuuluvusfond

Aastatel 2004–2006 Eestile avanenud vahendite raames kiitis Euroopa Komisjon heaks kahe Ühtekuuluvusfondi projekti rahastamise Tallinna Lennujaamas: „Tallinna Lennujaama lennuliikluse ala rekonstrueerimine“ ning „Tallinna Lennujaama reisiterminali arendamine“. Ehitustööd projektide raames lõppesid aastal 2008.

Tallinna Lennujaama lennuliikluse ala rekonstrueerimine

Projekti „Tallinna Lennujaama lennuliikluse ala rekonstrueerimine“ olulisemad eesmärgid olid keskkonnaseisundi parandamine ja keskkonnakaitsemeetmete rakendamine Tallinna Lennujaamas ja selle lähiümbruses ning lennuliikluse ala turvalisuse suurendamine kooskõlas rahvusvaheliste tsiviillennunduse standardite ja nõuetega, nagu need on sätestatud ICAO ja ECAC poolt.

Keskkonnakaitsemeetmete tõhustamiseks tehti järgmised tööd: sadevete kogumise, separeerimise, eelpuhastuse ja ärastamise süsteemi loomine; sadeveekvaliteedi jälgimissüsteemi rajamine, veeproovide automatiseeritud testimine; libedustõrjetehnoloogia parendamine ja asendamine ning lennuraja temperatuurijälgimisandurite paigaldamine; reostatud pinnase eemaldamine ja ladustamine.

Lennuohutuse ja turvalisuse parandamiseks tehti järgmised tööd: seni renoveerimata perrooniosade renoveerimine ja perrooni laiendamine; kogu perrooni territooriumile lennukite jaoks parkimiskohtade loomine, nende markeerimine, elektriinstallatsioon, tähistamine ja elektrivarustuse tagamine lennukitele; ruleerimistee pikendamine; teenindusteede ehitamine ja renoveerimine; tuletõrjeõppuste läbiviimist võimaldava ala rajamine.

Ehitustöid teostas konsortsium: AS Talter, Lemminkäinen Oyj, AS Eesti Ehitus, AS Aspi, AS Teede REV-2. Inseneriteenust osutas konsortsium Ramboll Finland Oy, AS Teede Tehnokeskus ja AS Telora-E.

Ehitustööd algasid 2006. aasta septembris ja lõppesid septembris 2008. Lisaks AS-ile Tallinna Lennujaam kaasrahastas projekti Ühtekuuluvusfondi kaudu Euroopa Liit.

Tallinna Lennujaama reisiterminali arendamine

Augustis 2008 lõppenud projekti „Tallinna Lennujaama reisiterminali arendamine“ tulemusena tugevdati Tallinna Lennujaama kui Euroopa Liidu transpordi sõlmpunkti toimimiskindlust ning loodi taristu, mis võimaldab täita Schengeni lepinguga liituvatele riikidele esitatavad nõuded ning vastab kasvavate reisijahulkade teenindamise vajadustele.

Ehitustööde käigus pikendati terminalihoonet põhja- ja lõunasuunas ning terminali keskele rajati kõiki väravaid ühendav galerii, mis muudab terminali T-kujuliseks. Tänu eenduvale terminaliosale on võimalik kahetasapinnaline liiklus rahvusvahelistele reisijatele. Uuenenud terminalil on üheksa reisijasilda. Terminalihoone otstesse rajatud pikendustesse tulid lisaruumid lendudele registreerimiseks ja saabuva pagasi kättetoimetamiseks.
Ehitustööd teostas Skanska EMV AS, inseneriteenust osutas konsortsium AS Telora-E ja Ramboll Finland OY. Ehitustööd kestsid 2006. aasta oktoobrist 2008. aasta augustini.

Lisaks AS-ile Tallinna Lennujaam kaasrahastas projekti Ühtekuuluvusfondi kaudu Euroopa Liit.

Euroopa Sotsiaalfond

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab AS-i Tallinna Lennujaam töötajate koolitusprojekte teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetme raames. 

 • AS-i Tallinna Lennujaam pädevuskoolitused I
  Teostamise aeg 27.08–31.12.2009
 • AS-i Tallinna Lennujaam juhtide arenguprogramm I
  Teostamise aeg 7.01–31.03.2010
 • AS-i Tallinna Lennujaam pädevuskoolitused II
  Teostamise aeg 18.03-31.08.2010
 • AS-i Tallinna Lennujaam pädevuskoolitused III
  Teostamise aeg 13.09–31.12.2010
 • Lennuinformaatori väljaõpe
  Teostamise aeg 11.10.2010–31.03.2011
 • AS-i Tallinna Lennujaam juhtide ja spetsialistide arendamine
  Teostamise aeg 10.03–31.12.2011
 • AS-i Tallinna Lennujaam juhtide ja spetsialistide arendamine II
  Teostamise aeg 6.01.2012–6.04.2013

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)  toetab AS-i Tallinna Lennujaam projekte teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetme raames.

 • AS-i Tallinna Lennujaam stiiliraamat
  Teostamise aeg 5.04–5.05.2010
 • AS-ile Tallinna Lennujaam turu- ja tasuvusuuringu läbiviimine lennundussektoris
  Teostamise aeg 1.09.–31.12.2010

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)  toetab ASi Tallinn Airport GH töötajate koolitusprojekte teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetme raames.

 • Teeninduskvaliteedi taseme tõstmine Tallinna Lennujaamas
  Teostamise aeg 23.04–1.08.2009
 • Teeninduskvaliteedi taseme tõstmine Tallinna Lennujaamas II
  Teostamise aeg 16.07–1.12.2009
 • AS Tallinn Airport GH pädevuskoolitused I
  Teostamise aeg 13.09–31.12.2010
 • AS Tallinn Airport GH pädevus- ja koostöökoolitused
  Teostamise aeg 3.05–1.08.2011
 • AS Tallinn Airport GH koostöökoolitused
  Teostamise aeg 3.05–1.08.2011
 • AS Tallinn Airport GH pädevuskoolitused II
  Teostamise aeg 21.10–31.12.2011

×

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.