13.6 ℃

Lennuliiklusala

Valmib 2023. aastal

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

el-logo

Lennuliiklusala

Selleks, et maailma koduseimasse lennujaama oleks hea saabuda ning sealt omakorda mööda maailma laiali lennata, on oluline pidevalt arendada ja ehitada, et suurendada lennujaama läbilaskevõimet, leevendame selle mõju keskkonnale ning parandame lennuohutust.

Keskkond

 • Ehitasime keskkonnanõuetele vastavad lumesulamisplatsid
 • Rajasime lumesulamisvete, sadevete ja jäätõrjevedelike ärajuhtimise ja monitooringu süsteemi
 • Sademevee liigvee probleemide lahendamiseks korrastasime ja laiendasime kraavisüsteemid
 • Keskkonnaseisundi parendamiseks rajasime täiendava õhusõidukite jäätõrje ala
 • Rajasime uued purgimisplatsid  ja tuletõrjevee hüdrandid ning paigaldasime õlipüüdurid
 • Lumekogumisalade separeerime hooajaliselt sulavett ning juhtimine selle reoveekanalisatsiooni
 • Mootorite testala ümber rajasime müratõkkeseinad

Läbilaskevõime

 • Pikendasime lennuraja 3480 meetrini
 • Rekonstrueerisime kattekonstruktsiooni
 • Parandasime ruleerimisteede ja õhusõidukite perroonialade süsteemi
 • Ehitasime välja nõuetekohase lennuraja külgohutusala
 • Ehitasime välja uued lõunapoolsed ruleerimisteed ning laiendasime K-perrooni
 • Ehitasime välja idapoolse jäätõrjeala lõpliku konfiguratsiooni koos lennurada ühendava ruleerimisteega

Ohutus

 • Paigaldasime kõrgema kategooria lähenemistuled ja navigatsioonisüsteemid
 • Ehitustegevuse käigus asendasime lennuvälja tuledesüsteemi energia- ja keskkonnasäästlikumaga ning uuendasime tulede juhtimissüsteemi
 • Lõime nõuetekohase lennukimootorite testimisala
 • Tugevdasime lennuraja ohutusriba
 • Rajasime uue perimeetriaia ning rekonstrueerisime perimeetriteid
 • Parendasime ruleerimistee, perrooni- ja üldlennundusalasid
 • Raadasime piiranguvööndisse jäävat metsa takistuspindade vähendamiseks, et parendada ILS süsteemide töökindlust

https://vimeo.com/181795110

Tallinna lennujaama lennuliiklusala keskkonnaseisundi parendamine ja lennuohutuse suurendamine

Projekt nr: 2014-2020.10.01.003.01.15-00

el-logo

Ehitustööd Tallinna lennujaamas algasid 2016. aastal ning arendamine jätkus aastatel 2019-2021. Tööde lõpetamine on planeeritud 2023. aastasse.

Ühtekuuluvusfondi vahenditest kaasrahastatava suuremahulise projekti eesmärgid on suunatud Tallinna lennujaama keskkonnaalaste tegevuste parendamisse, lennuohutuse tõstmisse ning lennuvälja läbilaskevõime suurendamisse. Lennuliiklusala arendusprojekti ehitustöid ning hoolde- ja päästetehnika soetamist kaasrahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Aastatel 2012-2023 läbi viidava projekti kogumaksumuseks on 74 miljonit eurot, millest Ühekuuluvusfond kaasrahastab abikõlblikke tegevusi 35 miljoni euro ulatuses.

I etapi ehitustööde maksumus ca 34 mln eurot
Ehitustöid teostas YIT Eesti AS

II etapi ehitustööde maksumus ca 24 mln eurot
Ehitustöid teostas KMG Inseneriehituse AS ja Verston OÜ

Mõlema ehitusprojekti puhul pakkus FIDIC inseneri- ja omanikujärelevalve teenust Taalri Varahaldus AS.

Eelprojekti koostas ning keskkonnamõju hindamise viis läbi Ramboll Eesti AS (2013-2015). II ehitusetapi projektilahendused tulid AS K-Projekt  poolt (2018-2019).

Lennujaama lõunapoolsete alade arendamine on osa Tallinna lennujaama üldisest arenguplaanist, mille kohaselt rajatakse nendele aladele pikas perspektiivis uued õhusõidukite teenindamise angaarid ja cargo-ala. Uued arendused aitavad suurendada lennujaama läbilaskevõimet, jättes terminali ümbruses asuva perrooniala tulevikus täielikult reisijate teenindamiseks.

I ehitusetapp 2016-2017

2017. aasta lõpus sai valmis Tallinna lennujaama projekti I ehitusetapp, mille käigus rekonstrueeriti olemasoleva lennuraja 20 aasta vanune kattekonstruktsioon, pikendati lennurada, tugevdati lennuraja ohutusriba ning parendati ruleerimisteede ja õhusõidukite perroonialade süsteemi. Keskkonnaseisundi parendamiseks rajati lennuvälja idasuunale täiendav õhusõidukite jäätõrje ala, ehitati välja keskkonnanõuetele vastavad lumesulamisplatsid, alustati lumesulamisvete ärajuhtimis- ja monitooringusüsteemide rajamist ning ehitati nõuetekohane mootorite testimisala ning tuletõrje harjutusväljak.

II ehitusetapp 2019-2021

Lennuliiklusala arendamine jätkus aastatel 2020-2021, mille tulemusena rajati Tallinna lennujaama lõunapoolne uus perrooniala (K-perroon), uued ruleerimisteed Z, H, T, HL, HR, laiendati idapoolset jäätõrjeala ning ehitati lõpuni nõuetekohane mootorite testimisala. Edukalt võeti kasutusele laiendatud lennuvälja tuledesüsteem ning tulede juhtimissüsteem.

Ühtekuuluvusfondi projekti üheks peamiseks eesmärgiks on lennujaama keskkonnaseisundi parendamine ning projekti kuulub ka äärmiselt mahukate ja planeeringult keerukate sademeveesüsteemide rajamine. Tööde käigus on seni välja ehitatud uusi kraave, rajati sadevete kokkukogumise süsteemid ning uus sademeveepumpla. Sademeveesüsteemide rekonstrueerimine aitab kaasa lennujaama territooriumil liigvee tekkimise probleemi likvideerimisele, mis omakorda pikendab erinevate tehnovõrkude kasutamisiga ja hoiab vastrajatud taristu kvaliteeti.

Lisaks sadeveesüsteemidele on rekonstrueeritud ka perroonide sademeveerenne, lennujaama territooriumile on paigaldatud mitmed õlipüüdurid, rajatud on uued purgimisplatsid ja paigaldatud uued tuletõrjevee hüdrandid. Ehitustööde tulemusena toimub uute lumekogumisalade sulavete hooajaline separeerimine ja juhtimine reoveekanalisatsiooni. Ära tasub märkida RWY 26 jäätõrjeala, TWY H jäätõrjevedelike kanaliseerimine vastavalt keskkonnanõuetele ning uue mootorite testala ümber paigaldatud müratõkkeseinad.

Projekti osaks on ka uue lõunapoolse juurdepääsutee rajamine, mis lähtub lõunaala detailplaneeringus kehtestatud tingimustest tagades avaliku ligipääsu lennujaama lõunaaladele.

Lisaks lennuliiklusala laiendamisele valmis 2021. aastal laohoone lennuvälja jäätõrje kemikaalide hoiustamiseks ja käitlemiseks ning 2018-2020 soetati mitmed hoolde- ja päästeteenistuse masinad:

 • lennuraja hooldustehnika
 • iseliikuv lumefrees-puhur
 • kemikaalipuistur
 • rajapuhastuse tolmuimejate komplekt
 • liikumatu õhusõiduki teisaldamisseadmete komplekt
 • tuletõrje-päästeauto
 • tulede valgustugevuse mobiilne mõõteseade

Lennuliiklusala arendusprojekt on Tallinna Lennujaama viimase aastakümne üks suuremaid investeerimisprojekte, mille tegevused kestavad 2023. aastani, mil jätkatakse lõunapoolsete alade sademevee- ja teiste kommunikatsioonide trasside väljaehitamisega ning rekonstrueeritakse perrooniala valgustussüsteem.