Ehitustegevus Tallinna Lennujaamas

Valmib 2019. aastal

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

el-logo

Lennuliiklusala

Head uut lennujaama!

Selleks, et maailma koduseimasse lennujaama oleks hea saabuda ning sealt omakorda mööda maailma laiali lennata, alustasime lennuliiklusala rekonstrueerimist. Selle käigus suurendame lennujaama läbilaskevõimet, leevendame selle mõju keskkonnale ning parandame lennuohutust.

Keskkond

 • Ehitame keskkonnanõuetele vastavad lumesulamisplatsid
 • Rajame lumesulamisvete, sadevete ja jäätõrjevedelike ärajuhtimise ja monitooringu süsteemi
 • Keskkonnaseisundi parendamiseks rajame täiendava õhusõidukite jäätõrje ala

Lennurada

 • Pikendame lennurada 3480 meetrini
 • Rekonstrueerime kattekonstruktsiooni
 • Parandame ruleerimisteede ja õhusõidukite perroonialade süsteemi
 • Ehitame välja nõuetekohase lennuraja külgohutusala

Lennuliiklusala

 • Paigaldame kõrgema kategooria lähenemistuled ja navigatsioonisüsteemid
 • Ehitustegevuse käigus asendame lennuvälja tuledesüsteemi energia- ja keskkonnasäästlikumaga
 • Loome nõuetekohase lennukimootorite testimise ala

 • Lennuliiklusala laiendamine parandab lennuohutust ja keskkonnasäästlikkust ning suurendab lennujaama läbilaskevõimet.
 • Ehitustegevuse ajal kuni 16. novembrini on lennurada suletud ööl vastu esmaspäeva, teisipäeva, neljapäeva ning reedet kell 00.30 kuni 06.00.
 • Lennurada on täies pikkuses avatud 17. 11.2016 kuni 31.03.2017 ning sel ajal öötöid ei teostata.
 • Plaanilist lennuliiklust piirangud ei mõjuta, kuid hilinevad lennud võidakse ümber suunata Helsingi või Riia lennujaamadesse.
 • Paralleelselt ehitamisega tuleb lennujaamal tagada ka lennuohutus ning lennutegevuse regulaarne toimimine.
 • Kõiki lennufirmasid on piirangutest teavitatud ning lennugraafikutes on nendega arvestatud.

Ehitust kaasrahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ning valmimise tähtaeg on 2017 lõpp.

Tallinna lennujaama lennuliiklusala keskkonnaseisundi parendamine ja lennuohutuse suurendamine

Projekt nr: 2014-2020.10.01.003.01.15-00

el-logo

Arendusprojekti eesmärgiks on tõsta Tallinna Lennujaama lennuohutuse taset, tõhustada lennujaama keskkonnasäästlikku ja efektiivset käitamist ning leevendada lennujaama infrastruktuuri ebasoodsat mõju ümbritsevale keskkonnale läbi lennujaama keskkonnaseisundi parendamise.

Tallinna lennujaama keskkonnaseisundi parendamiseks rajatakse lennuvälja idasuunale uus keskkonnanõuetele vastav õhusõidukite jäätõrje ala, ehitatakse välja keskkonnanõuetele vastavad lumesulamisplatsid ning lumesulamisvete ärajuhtimis- ja monitooringusüsteemid; lennuvälja ida- ja lõunaaladele rajatakse sadevete ning jäätõrje vedelike ärajuhtimise süsteem ning ehitatakse müra- ja keskkonnanõuetele vastav mootorite testimise ala.

Projekti raames pikendatakse lennurada ja ruleerimisteed, rekonstrueeritakse olemasoleva lennuraja 20. aasta vanune kattekonstruktsioon ning parendatakse ruleerimisteede ja perroonialade süsteemi. Projektiga asendatakse lennuraja ja ruleerimisteede navigatsioonituledesüsteemid energia- ja keskkonnasäästlike süsteemidega ning paigaldatakse kõrgema kategooria navigatsioonisüsteemid (CAT II). EASA nõuetele vastavuse tagamiseks tugevdatakse lennuraja ohutusalasse jäävat pinnast.

Lennuohutuse parendamiseks ehitatakse välja hooldussõidukite manööverdus-ooteala ning soetatakse rajatud infrastruktuuri jaoks hooldetehnika seadmed. Uuenenud alade ümber rajatakse nõuetekohased patrullteede ja perimeetri valvesüsteemid. Projekti tegevuste raames soetatakse Tallinna lennujaama uuendatud rajatiste hooldamiseks täiendav hoolde- ja päästetehnika.

Lennujaam jääb ehitustööde ajaks avatuks, kuid kuna oluline osa rekonstrueerimistöödest teostatakse olemasoleval lennurajal, esineb 2016. ning 2017. aastatel opereerimisalaseid piiranguid. Piirangud rakenduvad öisele lennutegevusele, mille käigus on 2016. aasta kevadest sügiseni lennuväli lennuliiklusele ajavahemikul kell 00.30 kuni 06.00 suletud neljal ööl nädalas ning 2017. aasta kevad-suvisel perioodil kohati kuni viiel ööl nädalas.

Projekti ehitustöid ning hooldetehnika soetamist kaasrahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ning Euroopa Komisjoni poolt on projektile väljastatud Riigiabi luba. Arendusprojekti abikõlblik kogumaksumus on kokku kuni 70 MEUR, milles 50% kaasfinantseerib Ühtekuuluvusfond.

Ehitustööd lennuliiklusalal viiakse läbi kahes ehitusetapis aastatel 2016–2017 ning 2019-2020. Esimese etapi ehitustöid teostab Lemminkäinen Eesti AS ning omanikujärelevalve FIDIC inseneriteenust pakub Taalri Varahaldus AS.